MILJÖPOLICY!

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför

  • -  öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda

  • -  påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer

  • -  se miljöförbättrande åtgärder som investeringar

  • -  förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att

    beakta miljöpåverkan av det vi gör

  • -  ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra

    resurser inom företaget.

Miljöorganisation

Från och med 1/1-2011 drivs miljöfrågorna av en miljöansvarig, Tony Samuelsson. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete, som inleddes 2011, omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling. Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande:

Källsortering av avfall

Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning

Energisparåtgärder

Handlingsplan

Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Företaget använder lågenergilampor i debelysningsarmaturer där detta är möjligt.

Miljöanpassade inköp

Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid personalmöten en gång per månad.

Miljökrav på våra produkter och tjänster

De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnen material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen.

Miljökrav på våra leverantörer

Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet. Användning av bästa möjliga bränsle och

Minskad bränsleförbrukning

Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen.

Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer

Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten en gång per månad där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder. 

KVALITETSPLAN

IDÉ: Vi ska vara ett kundfokuserat företag som hela tiden arbetar med förbättringar på ett målmedvetet och offensivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare

ORG: Från och med 1/1-2011 drivs kvalitetsfrågorna inom företaget av en kvalitetsansvarig, Tony Samuelsson. Genom den kvalitets-ansvarige ökas samordningen och integreringen i

verksamheten och med våra leverantörer.

Vårt kvalitetsarbete som inleddes 2011, omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet inom företaget. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling.

Genom kontinuerliga personalmöten och kompetensutveckling samt i diskussioner med våra kunder och leverantörer hjälps vi åt att föra kvalitetsarbetet framåt i företaget.

KVALITETS-MÅL: Företaget skall marknadsföra tjänster och

produkter av högsta kvalité för såväl anläggning som skötsel av gröna ytor. Vi skall väl svara upp mot kundens krav och behov.

Vi skall tillgodose de miljöbetingade krav som kan ställas på verksamheten.

Vi skall hålla utlovade leverans- och färdigställandetider.

Eventuella garantiåtaganden eller reklamationer skall åtgärdas snarast möjligt, normalt inom en till två arbetsveckor.

Våra medarbetare skall ha en hög social kompetens samt en gedigen kunskap om de tjänster och produkter som företaget marknadsför samt en stor kunskap i de säkerhetsregler som gäller för utförandet av arbetena.

KVALITETS-PLAN: Genom att ständigt vara lyhörda och analysera

information om marknaden och kunders behov skall vi tillsammans med våra leverantörer erbjuda tjänster och produkter som väl svarar upp mot kunders krav, förväntningar och behov.

Genom att hela tiden hålls oss informerade om vilka miljöbetingade krav som kan ställas på de tjänster och produkter vi marknadsför kan vi snabbt anpassa oss efter detta och vid behov vidtaga förändringar.

Vi ska hålla oss informerade om de lagar och regler som gäller vår verksamhet och så snabbt som möjligt anpassa verksamheten till nya krav.

Orsakerna till reklamationer och garantiåtaganden skall dokumenteras och utvärderas för att lära för framtiden.

För att säkerställa personalens höga kompetens bedrivs kontinuerlig kompetens- utveckling av medarbetarna baserade på årligen reviderade utbildnings/ utvecklingsplaner sett från såväl företagets som kundens ! behov för att uppnå de ställda målen.

KONTROLL: För att säkerställa intentionerna i denna kvalitetsplan har vi väl utarbetade rutiner för kontroll att kvalitetsmålen uppfylls enligt plan. Den kvalitetsansvarige följer månadsvis upp arbetet och svarar också för en årlig utvärdering tillsammans med företagets ledning och medarbetarna.